Лариса Лук'янова

Народилася у м. Коломия Івано-Франківської обл. 

Закінчила Київський Державний університет імені Т. Шевченка (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) (1981).

Кандидат педагогічних наук (1994), д-р педагогічних наук (2007), старший науковий співробітник (1996), професор (2009).

Викладач біології вечірньої середньої школи (1981-1984), викладач енергетичного технікуму (1984-1990), молодший науковий, науковий, старший науковий співробітник Інституту педагогіки і психології професійної освіти НАПН України (1994-2008), завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (2008 – 2015)

З 1.04.2015 – директор Інституту педагогічної освіти і совіти дорослих   НАПН України.

Фахівець у галузі фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв’язання актуальних теоретико-методологічних і методичних проблем освіти дорослих як складової неперервної освіти, екологічної освіти.

Головний редактор збірника наукових праць «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи» – наукового фахового видання з педагогічних наук (з 2009), головний редактор практико орієнтовано додатка до цього видання «Територія успіху»; член редакційної колегії наукового фахового видання з педагогічних наук «Професійно технічна освіта», член редакційної колегії «Електронного видання «Андрагогічний вісник» Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Голова правління громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих»

Підготувала до захисту 2 докторів і 9 кандидатів педагогічних наук

Опублікувала понад 200 наукових, науково-методичних праць (монографії, підручники, посібники з грифом МОН, словники, наукові та публіцистичні статті (у тому числі за кордоном), тези конференцій

Основні праці  

 1. Лук’янова Л.Б. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2000. – 327 с.
 2. Лук'янова Л.Б. Екологічна освіта у професійно-технічних навчальних закладах: теоретичний і практичний аспекти: Монографія. – К.: Міленіум, 2006. – 252 с.
 3. Лук'янова Л.Б. Дидактичні матеріали з екології: навчально-методичний посібник для викладачів. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2006 . – 326 с.
 4. Лук’янова Л.Б. Екологія: лабораторний практикум: Навчально-методичний посібник. – К.; Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2009. – 124 с.
 5. Лук’янова Л.Б. Основи екології, методика екологізації фахових дисциплін: Навчально-методичний посібник для викладачів / Л. Б. Лук’янова. – К.; Ніжин: Видавець Лисенко М.М., 2011. – 215 с.
 6. Концепція освіти дорослих в Україні / Укл.: Лук’янова Л.Б. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2011. – 24 с.
 7. Лук’янова Л. Освіта дорослих : термінологічний словник / Лариса Лук’янова, Олена Аніщенко. – К.; Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2014. – 125 с.
 8. Лук’янова Л. Професійна діяльність викладачів-андрагогів (зарубіжний досвід) / Лариса Лук’янова // Професійна порівняльна педагогіка. – № 3 (Т.4), 2014 : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С.119–124.
 9. Лук’янова Л. Tendencje obecnego rozwoju i kierunki doskonalenia oświaty dorosłych // Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychоlogia = Професійна освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр., укр.-пол. щорічник / [за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало]. – Ченстохова-Київ, 2014.
 10. Лук’янова Л.Б. Акмеологічний ресурс андрагогічної моделі навчання // Проблеми освіти : зб. наук. праць. – Вип. 84. – Житомир ; К., 2015. – С. 31–36.
 11. Лук’янова Л.Б. Світовий досвід та європейські тенденції законодавчого врегулювання освіти дорослих / Лариса Борисівна Лук’янова // Педагогіка і психологія / Науково-теоретичний та інформаційний вісник національної академії педагогічних наук України. – № 1 (86), 2015. – С. 64–70.

 

 

Get GPS coordinates